Vinyljunk - Privacy Policy

Vinyljunk

Privacy Policy


Vinyljunk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 • Vinyljunk verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt slechts in overeenstemming met de wet van privacy.
 • Op de website wordt aan gebruikers gevraagd de volgende gegevens te verstrekken: e-mailadres, voornaam, naam, geslacht, adres, en gsm nummer.
 • Persoonsgegevens die door gebruikers van Vinyljunk zijn verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
 • Het verlenen en factureren van onze diensten
 • Het verzenden door Vinyljunk van waaronder nieuwsbrieven, aanbiedingen.
 • Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van deze informatie, kunt u zich uitschrijven op de nieuwsbrief.
 • Vinyljunk zal persoonsgegevens van gebruikers van de website niet aan derden verstrekken, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de gebruiker haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het verstrekken is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat ondermeer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag, of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Vinyljunk op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Vinyljunk niet aansprakelijk voor de daardoor bij de gebruiker ontstane schade.
 • Om de dienstverlening op de website te kunnen afstemmen op de wensen van gebruikers verzamelt Vinyljunk IP-gegevens van gebruikers. Daarnaast worden cookies gebruikt om wachtwoorden, gebruiksnamen en voorkeuren te onthouden. Zowel IP-gegevens als cookies worden uitsluitend op geanonimiseerde wijze verwerkt.
 • Bij het plaatsen van een bestelling dient de klant er zorg voor te dragen dat zijn gegevens, e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de klant hij wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van de website.
 • Vinyljunk zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens van de klant in onze database te voorkomen.
 • Vinyljunk is te allen tijde gerechtigd deze Privacy Policy te wijzigen. De meest recente versie van de Privacy Policy zal op de website worden gepubliceerd